Výzkum – Hydrologie

Zakladatelem ostravské hydrologické školy, která funguje již řadu let na naší katedře, byl prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. který je emeritním profesorem naší katedry. Hydrologický výzkum se orientuje na problematiku vstupních dat v srážko-odtokovém modelování a odlišnou hydrologickou odezvu toků flyšového pásma a Českého masivu, kterou hodnotíme za využití hydraulických modelů. Zároveň hydrologické modely využíváme v řadě výzkumů kolegů z geomorfologické sekce, kteří pracují především s modely transportu dnových sedimentů a morfodynamických procesů v říčních korytech.

Blíže lze hydrologické zaměření katedry specifikovat takto:

 • Hodnocení dopadů kvality vstupních dat (kvartérní geologie, půdní data, srážky, krajinný pokryv) na výstupy srážko-odtokových modelů.
 • Výzkum ovlivnění hydrologického cyklu a srážkoodtokových vztahů v povodích (změny krajinného pokryvu, klimatické změny, změny v inundačních územích, vodohospodářská opatření). Dopady změn na vybrané druhy ryb.
 • Simulace vlivu odlišných geologických charakteristik v povodích flyšového pásma a Českého masivu na transformaci povodňových vln.
 • Matematické modelování fluviální eroze a transportu sedimentů (dynamické erozní modely, hydraulické modely), analýzy holocenní dynamiky těchto procesů s využitím numerických modelů a GIS.

Týmové zabezpečení:

Významné grantové projekty

 • Norské fondy (3211100002): Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků (hlavní řešitel Mgr. Stanislav Ruman PhD., doba řešení 2022 – 2024)
 • GAČR (22-17474S): Biogeomorfologické interakce v meandrujících řekách napříč rozdílnými časoprostorovými měřítky (hlavní řešitel doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D., doba řešení 2022 – 2024)
 • TAČR (TJ02000229): Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek (hlavní řešitel Mgr. Stanislav Ruman PhD., doba řešení 2019 – 2021)
 • TAČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (hlavní řešitel doc. J. Unucka, doba řešení 2014-2017)
 • START (EU 12_PA05-C2): Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (hlavní řešitel Mgr. Stanislav Ruman PhD., doba řešení 2014-2017)

Vybrané publikace

 • Ruman, S., Ball, T., Black, A. R. a Thompson, J. R. Influence of alternative representations of land use and geology on distributed hydrological modelling results: Eddleston, Scotland. HYDROLOG SCI J. 2021, 66(3), s. 488-502. ISSN 0262-6667.
 • Ruman, S., Tichavský, R., Šilhán, K. a Grillakis, M. G. Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling-a case study from southern Crete. NAT HAZARDS. 2021, 105(2), s. 1721-1742. ISSN 0921-030X.
 • Ruman, S., Krpec, P., Rusnok, P., Black, A. R., Trizna, M. a Ball, T. Impact of missing precipitation values on hydrological model output: a case study from the Eddleston Water catchment, Scotland. ACTA GEOPHYS. 2020, 68 (April), s. 565-576. ISSN 1895-6572.
 • Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S., Máčka, Z. Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment, 2019, 649, 672-685.

Aplikovaný výzkum

 • Krejčí, L., Řádek, L., Vopršalová, S., Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J., Máčka, Z., Šulc Michálková, M. Splaveninový režim drobných vodních toků. 2021.
 • Ruman, S., Aubrechtová, T., Křesina, J. a Křesinová, M. Metodika inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v podmínkách mateřského toku. 2021.
 • Ruman, S., Aubrechtová, T., Křesina, J. a Křesinová, M. Mapa ČR s vyznačením území vhodného pro uplatnění metody inkubace vybraných druhů ryb v mateřských tocích. 2020.
 • Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017

Nabízíme:

 • konzultační činnost v oblasti hydrologie a hydrologického modelování,
 • studie odtokových poměrů,
 • vytvoření hydraulických (1D a 2D HEC-RAS, Iber) a srážko-odtokových modelů (HEC-HMS), hodnocení povodňového rizika.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022