Výzkum - hydrologie

Zakladatelem ostravské hydrologické školy, která funguje již řadu let na naší katedře, byl prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. který je emeritním profesorem naší katedry. Hydrologický výzkum se výrazně orientuje na problematiku antropogenní hydrologie a moderních metod hydrologického modelování. Blíže lze hydrologické zaměření katedry specifikovat takto:

  • Výzkum antropogenního ovlivnění hydrologického cyklu a srážkoodtokových vztahů v povodích (změny land use, klimatické změny, změny v inundačních územích, vodohospodářská opatření),
  • Matematické modelování fluviální eroze a transportu sedimentů (dynamické erozní modely, hydraulické modely), analýzy holocenní dynamiky těchto procesů s využitím numerických modelů a GIS,
  • Komplexní modelování hydrologické složky v povodích s vyšším stupněm urbanizace (integrace srážkoodtokových, hydraulických a hydrogeologických modelů s modely urbánní hydrologie),

Týmové zabezpečení:

Významné grantové projekty

  • TA ČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (hlavní řešitel doc. J. Unucka, doba řešení 2014-2017)
  • START (EU 12_PA05-C2): Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (hlavní řešitel Mgr. S. Ruman, doba řešení 2014-2017)

Vybrané publikace

  • Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. (2016): Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow: Ab Ovo Association, s. 34-34. ISBN 978-83-945968-1-1.
  • Ruman, S. (2014): Comparison of two flood risk assessment methods in the case of the Turiec river, Slovakia. AUC Geographica, 127-134.

Aplikační výzkum

  • Nabízíme vytvoření hydraulických (1D a 2D HEC-RAS) a srážko-odtokových modelů (HEC-HMS), hodnocení povodňového rizika.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020