Výzkum - geomorfologie

Geomorfologie patří ke klíčovým směrům výzkumu na naší katedře. Má dlouhou tradici, která je spojena s působením našeho učitele a předchůdce doc. Ladislava Buzka, jenž patřil k propagátorům dynamické geomorfologie a problematiky eroze půdy v oblasti karpatského flyše.

V současné době se náš geomorfologický výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • geomorfologický efekt svahových deformací, jejich mechanismus a chronologie ve flyši,
 • kvartérní vývoj georeliéfu a krajiny,
 • geomorfologický efekt povrchového zdvihu a neotektonika,
 • elementarizace georeliéfu,
 • fluviální geomorfologie a efekt antropogenních aktivit v korytovo-nivní morfologii (vlastní stránky týmu),
 • peleologie, výzkum pseudokrasu a starých důlních děl,
 • aplikace dendrogeomorfologie při výzkumu chronologie různých typů svahových deformací, (vlastní stránky dendrolaboratoře)
 • aplikace geofyzikálních metod (zejména elektrické odporové tomografie) při výzkumu hlubokých svahových deformací.

Týmové zabezpečení:

Členové geomorfologického týmu katedry jsou aktivními členy České asociace geomorfologů.

Významné grantové projekty

 • GA ČR (17-17712S): Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech (hlavní řešitel: prof. T. Pánek, doba řešení 2017-2019)
 • GA ČR (15-02067S): Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů (hlavní řešitel: doc. K. Šilhán, doba řešení 2015-2017)
 • GA ČR (13-15123S): Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (hlavní řešitel: doc. T. Pánek, doba řešení 2013-2016)
 • GA ČR (P209/12/0317): Pozdně kvartérní vývoj komplexních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2012 - 2015)
 • GA ČR (P209/10/0309): Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (hlavní řešitel: doc. T. Pánek, doba řešení 2010-2013)

Vybrané publikace

 • Pánek, T., Mentlík, P., Engel, Z., Braucher, R., Zondervan, A., Aster Team. (accepted). Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians. Quaternary Science Reviews [IF: 4.521]
 • Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R., (2017): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Science of the Total Environment, 597, 1904-1917. [IF: 4.900]
 • Galia, T., Šilhán, K., Škarpich, V. (2017): The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. Catena 157, 424-435. [IF: 4.191]
 • Pánek, T., Korup, O., Minár, J., Hradecký, J., (2016). Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. Geology, 44, 939-942. [IF: 4.548]
 • Pánek, T., Klimeš, J., (2016). Temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations: A review. Earth-Science Reviews, 156, 14-38. [IF: 6.991]
 • Šilhán, K., Galia, T., Škarpich, V. (2016): Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree ring data. Hydrological Processes, 30, 4139-4153. [IF: 3.014]
 • Pánek, T. & Hradecký, J. [eds] (2016): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer.

Aplikační výzkum

Nabízíme možnosti využít naše znalosti v široké škále aplikovaného geomorfologického výzkumu. Pravidelně spolupracujeme na řešení praktických úkolů v oblasti ochrany a managementu krajiny, poskytuje výzkumné a konzultační aktivity v oblasti fluviální geomorfologie a svahových procesů.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020