Výzkum – Geomorfologie

Geomorfologie patří ke klíčovým směrům výzkumu na naší katedře. Má dlouhou tradici, která je spojena s působením našeho učitele a předchůdce doc. Ladislava Buzka, jenž patřil k propagátorům dynamické geomorfologie a problematiky eroze půdy v oblasti karpatského flyše.

V současné době se náš geomorfologický výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • geomorfologický efekt svahových deformací, jejich mechanismus a chronologie v Karpatech,
 • vznik a vývoj sesuvů v Patagonii v reakci na zánik Patagonského ledovcového štítu,
 • kvartérní vývoj georeliéfu a krajiny,
 • fluviální geomorfologie a efekt antropogenních aktivit v korytovo-nivní morfologii, vliv říčního dřeva na morfologii říčních koryt (facebookový profil),
 • speleologie, výzkum pseudokrasu,
 • antropogenní geomorfologie, výzkum starých důlních děl a poddolovaných území,
 • aplikace dendrogeomorfologie při výzkumu chronologie různých typů svahových deformací, (vlastní stránky dendrolaboratoře),
 • aplikace geofyzikálních metod (zejména elektrické odporové tomografie) při výzkumu hlubokých svahových deformací.

Týmové zabezpečení:

Členové geomorfologického týmu katedry jsou aktivními členy České asociace geomorfologů.

Významné grantové projekty

 • GA ČR (22-12522S) Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu (hlavní řešitel: prof. Karel Šilhán, doba řešení 2022–2024)
 • GA ČR (22-17474S) Biogeomorfologické interakce v meandrujících řekách napříč rozdílnými časoprostorovými měřítky (hlavní řešitel: doc. Tomáš Galia, doba řešení 2022-2024)
 • GA ČR (19-16013S) Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer (hlavní řešitel: prof. T. Pánek, doba řešení 2019-2022)
 • GA ČR (17-17712S): Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech (hlavní řešitel: prof. T. Pánek, doba řešení 2017-2019)
 • GA ČR (15-02067S): Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů (hlavní řešitel: doc. K. Šilhán, doba řešení 2015-2017)
 • GA ČR (13-15123S): Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (hlavní řešitel: doc. T. Pánek, doba řešení 2013-2016)

Vybrané publikace

 • Pánek, T., Břežný, M., Harrison, S., Schönfeldt, E., Winocur, D., (2022): Large landslides cluster at the margin of a deglaciated mountain belt. Sci Rep 12, 5658. [IF: 4.379]
 • Lenart, J., Schuchová, K., Kašing, M., Falteisek, L., Cimalová, Š., Bílá, J., Ličbinská, M., Kupka, J., (2022): The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar’s Mine (Czechia). CATENA 213, 106178. [IF: 5.198]
 • Pánek, T., Břežný, M., Kilnar, J., Winocur, D., (2021): Complex causes of landslides after ice sheet retreat: Post-LGM mass movements in the Northern Patagonian Icefield region. Science of The Total Environment 758, 143684. [IF: 7.963]
 • Tichavský, R., Fabiánová, A., Tolasz, R., 2021. Intra-annual dendrogeomorphic dating and climate linkages of flood events in headwaters of central Europe. Science of The Total Environment 763, 142953. [IF: 7.963]
 • Galia, T., Škarpich, V., Ruman, S., 2021. Impact of check dam series on coarse sediment connectivity. Geomorphology 377, 107595. [IF: 4.139]
 • Galia, T., Macurová, T., Vardakas, L., Škarpich, V., Matušková, T., Kalogianni, E., (2020): Drivers of variability in large wood loads along the fluvial continuum of a Mediterranean intermittent river. Earth Surface Processes and Landforms 45, 2048–2062. [IF: 4.390]
 • Galia, T., Šilhán, K., Škarpich, V. (2017): The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. Catena 157, 424-435. [IF: 4.191]
 • Pánek, T., Korup, O., Minár, J., Hradecký, J., (2016). Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. Geology, 44, 939-942. [IF: 4.548]
 • Pánek, T., Klimeš, J., (2016). Temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations: A review. Earth-Science Reviews, 156, 14-38. [IF: 6.991]
 • Pánek, T. & Hradecký, J. [eds] (2016): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer.

Aplikovaný výzkum

Nabízíme možnosti využít naše znalosti v široké škále aplikovaného geomorfologického výzkumu. Pravidelně spolupracujeme na řešení praktických úkolů v oblasti ochrany a managementu krajiny, poskytuje výzkumné a konzultační aktivity v oblasti fluviální geomorfologie a svahových procesů.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022