OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Experimentální biologie (v magisterské formě)

Charakteristika oboru:

Jde o experimentální obor, který je zaměřen na výuku širokého spektra experimentálních disciplín – mikrobiologických, molekulárně-biologických, genetických a toxikologických. Obecně biologický základ je doplněn o předměty chemické, biochemické a biofyzikální prohlubující teoretické poznatky a dovednosti v oblasti uplatnění vybraných analytických, separačních a preparativních metod používaných při studiu biologického materiálu. Pozornost je věnována praktickým aplikacím v hraničních oborech – medicíny, hygieny a zemědělství i ochraně prostředí. Ve volitelných (resp. výběrových) kursech je vytvořen prostor pro specializaci profilu absolventa s ohledem na uplatnění v praxi nebo pokračování v doktorském studiu.

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Absolvent získá vzdělání interdisciplinárního charakteru založené na teoretických vědomostech a praktických dovednostech z experimentálních biologických (molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, toxikologie) a z hraničních fyzikálních (biofyzika, optika) a chemických (biochemie, analytická a fyzikální chemie) oborů. Dovede aplikovat a využívat ke studiu živých soustav škálu experimentálních metod a je schopen interaktivní mezioborové spolupráce. Umí odpovídajícím způsobem zhodnotit a interpretovat experimentální data, ovládá statistickou analýzu dat a základy modelování. Absolventi jsou připraveni pro práci vyžadující multidisciplinární orientaci a flexibilní adaptaci na různých typech pracovišť ve zdravotnictví, hygieně, potravinářství, farmacii, zemědělství, odpadovém hospodářství, v chemických odvětvích, na ekologických pracovištích, apod. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím doktorském studiu ve vybraných biologických disciplínách na některé z dalších VŠ.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub