Vědecká rada Přírodovědecké fakulty OU

Vědecká rada Přírodovědecké univerzity je samosprávným akademickým orgánem, který působí v oblastech studia, vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činnostech fakulty. Předsedkyní vědecké rady fakulty je děkanka, členové jsou jmenováni děkankou se souhlasem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty; nejméně jedna třetina členů je zastoupena akademiky mimo akademickou obec Ostravské univerzity.

Předseda
děkanka PřF OU, předsedkyně VR PřF OU, Katedra matematiky
 
Interní členové
Katedra biologie a ekologie
proděkan pro vědu a doktorské studium, Katedra biologie a ekologie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra biologie a ekologie
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Katedra informatiky a počítačů
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
prorektor pro vědu a uměleckou činnost, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
Katedra informatiky a počítačů
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
Externí členové
prof. Mgr. Radomír Halaš Dr.
Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, CEITEC
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2023


Zápisy ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.