OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Vědecká rada

Vědecká rada Přírodovědecké fakulty OU

Vědecká rada Přírodovědecké univerzity je samosprávným akademickým orgánem, který působí v oblastech studia, vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činnostech fakulty. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, členové jsou jmenováni děkanem se souhlasem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty; nejméně jedna třetina členů je zastoupena akademiky mimo akademickou obec Ostravské univerzity.

Předseda
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

děkan PřF, předseda,
katedra fyzické geografie a geoekologie

Interní členové
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.katedra biologie a ekologie
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.katedra biologie a ekologie
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.katedra informatiky a počítačů
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.katedra fyzické geografie a geoekologie
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.katedra matematiky
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.katedra chemie
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.katedra fyzické geografie a geoekologie
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.proděkan pro vědu a doktorské studium
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.katedra fyziky
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.katedra chemie/IET
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.

katedra informatiky a počítačů

Externí členové
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity v Prešove
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zápisy ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.
facebook
rss
social hub